Νέος Κανονισμός Block Exemption

Νέος Κανονισμός Block Exemption

Από την 1η Ιουνίου 2010 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 σε συνέχεια του κανονισμού BER (Block Exemption Regulation 1400/2002) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά σε κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί μια βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου κανονισμού, και σηματοδοτεί νέες εξελίξεις τόσο στον ανεξάρτητο κλάδο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων όσο και στην διακίνηση των ανταλλακτικών και στις πωλήσεις των αυτοκινήτων.

Ο νέος κανονισμός βασίζεται στην κοινά αποδεκτή αρχή ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στη δευτερογενή αγορά αυτοκίνητων οχημάτων ασκούν άμεση επίδραση, τόσο στη δημόσια ασφάλεια, υπό την έννοια ότι η οδήγηση των οχημάτων ενδέχεται να μην είναι ασφαλής αν η επισκευή τους δεν γίνεται όπως προβλέπεται να γίνει, όσο και στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον, λόγω υψηλότερων εκπομπών ρύπων, αν δεν γίνεται σωστή και τακτική συντήρηση στα οχήματα.
Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά της ΕΕ η δημόσια ασφάλεια από την οδήγηση των οχημάτων, διασφαλίζεται μόνον, αν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, προμηθευτές ανταλλακτικών, μηχανημάτων και επισκευαστές, έχουν χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε βασικές εισροές, όπως ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες.

Βασικά σημεία του κανονισμού.

1. Χρονική διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Ιουνίου του 2010 και λήξης η 31 Μάιου του 2023. Σε ότι αφορά στις συμφωνίες που αφορούν την αγορά, την πώληση ή τη μεταπώληση καινούργιων αυτοκίνητων οχημάτων (όχι την επισκευή ή τη συντήρηση) ο νέος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 εφαρμόζεται από 1ης Ιουνίου 2013 προκειμένου να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν.

2. Ανταλλακτικά

Βασικός στόχος της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι να προστατεύει την πρόσβαση των κατασκευαστών ανταλλακτικών στις δευτερογενείς αγορές αυτοκινήτων. Έτσι τα ανταγωνιστικά σήματα ανταλλακτικών προβλέπεται να εξακολουθήσουν να διατίθενται στους ανεξάρτητους και στους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, καθώς και στους χονδρεμπόρους ανταλλακτικών. Η διαθεσιμότητα αυτών των ανταλλακτικών παρέχει μεγάλα οφέλη στους καταναλωτές λόγω υγιούς ανταγωνισμού.

Τα ανταλλακτικά OEM περιλαμβάνουν τα γνήσια ανταλλακτικά που κατασκευάζουν και διανέμουν οι προμηθευτές γνήσιου εξοπλισμού (ανταλλακτικά OES), ενώ άλλα ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας με τα γνήσια προσφέρονται από τους κατασκευαστές ανταλλακτικών ως «εφάμιλλης ποιότητας».
Τα ανταλλακτικά, που αναφέρονται μέχρι σήμερα ως «εξαρτήματα αποκλειστικότητας» εμπίπτουν και αυτά στο νέο κανονισμό.
Αν ένας προμηθευτής και ένας διανομέας συμφωνήσουν να μην προμηθεύουν τα εν λόγω ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές, αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 101 της συνθήκης
Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την αρχική συναρμολόγηση αυτοκινήτων από τους κατασκευαστές, μπορούν να φέρουν το σήμα ή τον λογότυπό του προμηθευτή των εν λόγω εξαρτημάτων, για να έχουν οι επισκευαστές και οι καταναλωτές τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ποια ανταλλακτικά εναλλακτικών προμηθευτών, εκτός από εκείνα που φέρουν το σήμα του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος, αντιστοιχούν σε ένα δεδομένο όχημα.

i) Γνήσια ανταλλακτικά ή εξοπλισμός είναι τα ανταλλακτικά ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής του αυτοκίνητου

ii) Εφάμιλλης ποιότητας, θεωρούνται τα ανταλλακτικά που είναι αρκετά υψηλής ποιότητας ώστε η χρήση τους να μη θέτει σε κίνδυνο τη φήμη του συγκεκριμένου εξουσιοδοτημένου δικτύου. Όπως και για κάθε άλλο κριτήριο επιλογής, ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις ότι ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή.

3. Υποχρεώσεις προώθησης ορισμένου σήματος για την αγορά – πώληση αυτοκινήτων

Ένας προμηθευτής και ένας διανομέας αυτοκινήτων οι οποίοι κατέχουν στη σχετική αγορά μερίδιο που δεν υπερβαίνει το 30 % μπορούν να συμφωνήσουν την επιβολή στον διανομέα υποχρέωσης για προώθηση ορισμένου σήματος ώστε να αγοράζει αυτοκίνητα οχήματα μόνο από τον προμηθευτή ή από άλλες επιχειρήσεις που υποδεικνύει ο προμηθευτής, υπό τον όρο ότι η διάρκεια της εν λόγω υποχρέωσης μη ανταγωνισμού περιορίζεται σε πέντε χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.

4. Τεχνικές πληροφορίες κατασκευαστών

Ο κατασκευαστής ή ο διανομέας δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί κατά τρόπο που αποκλείει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις από την αγορά, για παράδειγμα με τη μη παροχή σ’ αυτές των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος. Στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι ανεξάρτητοι επισκευαστές, οι παραγωγοί και διανομείς ανταλλακτικών, οι κατασκευαστές επισκευαστικού εξοπλισμού ή εργαλείων, οι εκδότες τεχνικών εντύπων, οι λέσχες αυτοκινήτου, οι επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμής, καθώς και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν κατάρτιση σε επισκευαστές. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών.

5. Εγγυήσεις

Οι συμφωνίες που αφορούν τις εγγυήσεις εμπίπτουν και αυτές στον κανονισμό. Αυτό ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, αν η εγγύηση του κατασκευαστή έναντι του αγοραστή, είτε νόμιμη είτε διευρυμένη, εξαρτηθεί από τον όρο να αναθέτει ο τελικός χρήστης τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν καλύπτει η εγγύηση μόνον εντός των εξουσιοδοτημένων δικτύων επισκευών. Το ίδιο ισχύει για την εγγύηση που προβλέπει ως προϋπόθεση τη χρήση ανταλλακτικών με σήμα μόνον του κατασκευαστή για αντικαταστάσεις που δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης. Ωστόσο, ένας προμηθευτής μπορεί να αρνείται νόμιμα να ικανοποιήσει μια αξίωση από εγγύηση λόγω κακής εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας επισκευής ή συντήρησης εκ μέρους του επισκευαστή ή αν χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά κακής ποιότητας.

6. Εξουσιοδοτήσεις συνεργείων

Ο ανταγωνισμός μεταξύ εξουσιοδοτημένων και ανεξάρτητων επισκευαστών δεν αποτελεί τη μόνη μορφή ανταγωνισμού, αλλά επίσης λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών. Η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν σημαντικό η πρόσβαση στα δίκτυα εξουσιοδοτημένων επισκευαστών να παραμένει γενικά ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται σε ορισμένα ποιοτικά κριτήρια και επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτά τα δίκτυα.

Συμπέρασμα

Με το νέο κανονισμό διαμορφώνεται ένα πιο υγιές περιβάλλον σε ότι αφορά στον ανταγωνισμό μεταξύ εξουσιοδοτημένων και μη συνεργείων συντήρησης οχημάτων. Οι κατασκευαστές δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να θέτουν μονομερώς όρους ως προς τις εγγυήσεις, τα ανταλλακτικά και τις τεχνικές πληροφορίες. Όλα τα παραπάνω τελικό στόχο έχουν τα οφέλη που θα προκύψουν για τον καταναλωτή.

Τα ανεξάρτητα συνεργεία αυτοκινήτων που δεν υπάγονται στο επίσημο δίκτυο κάποιας εταιρείας αποκτούν καλύτερη πρόσβαση στην προμήθεια ανταλλακτικών, τεχνικών εγχειριδίων, εργαλείων, διαγνωστικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, που είναι απαραίτητα για την επισκευή των νέων -hi-tech- μοντέλων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν την ευχέρεια να θέσουν ποιοτικά κριτήρια σε όποιον επιθυμεί να επισκευάζει τα αυτοκίνητά τους, αλλά δεν μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των επισήμων επισκευαστών, κάτι που, σύμφωνα με την ΕΕ, θα δημιουργήσει πυκνότερο δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης.

Σούπερ μάρκετ ή άλλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν τη δυνατότητα να πωλούν αυτοκίνητα χωρίς να είναι υποχρεωμένες να διατηρούν συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων που διαθέτουν στο κοινό.

Όλα τα ανεξάρτητα συνεργεία θα πρέπει να στηρίξουν και να κάνουν γνωστό το νέο κανονισμό στους καταναλωτές μέσω των ίδιων ή μέσω των σωματείων τους προκειμένου η όλη προσπάθεια να έχει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους ανεξάρτητους επισκευαστές.

Κατεβάστε τον κανονισμό σε μορφή PDF

Post a comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *